Nazwa użytkownika Hasło | Zapomniane hasło
Filmy video


Film o szkole


Więcej filmów
Nasze projekty
Lepsza Szkoła


Szkoła Współpracy

Szkoła Odkrywców Talentów

Certyfikat Lepsza szkoła
Bezpośrednie wspomaganieW naszej szkole
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Historia szkoły
Patron
Świetlica szkolna
Oddział Przedszkolny
Oddział Przedszkolny
Wydarzenia
Memoriał o. Zbigniewa
Gm. zawody pływackie
Jasełka
Mikołaj
Spotkanie z misjonarzem
Dzień Babci i Dziadka
Opłatek dla seniorów
Zielona szkoła
Wycieczki
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Event Calendar
· Patron
· Zielona szkoła
· Mapa serwisu
· Pow. zawody pływackie
· Galeria video
· Rekrutacja
· Statut szkoły
Zajęcia dodatkowe
Gimnastyka korekcyjna
Nauka pływania
Pierwsza pomoc
Wakacje z angielskim
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 9
· Najnowszy użytkownik: Maria
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
SPORT
Sport szkolny
Zdrowe Nawyki Żywieniowe
Piramida Zdrowego Żywienia
Zasady Zdrowego Żywienia
Informacje dla Rodziców
Informacje dla Rodziców
Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. o. Z. Strzałkowskiego
w Zawadzie

z dnia 18.02.2014r.

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz 7).

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
w Zawadzie

2. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości na terenie oddziału przedszkolnego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły podstawowej

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnów;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnów;

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

4) Oddziale Przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

5) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

6) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;

7) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

8) rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) Kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

10) Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie”;

11) Wniosku – należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie ;

12) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

13) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Tarnów.

3. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

4. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

5. Kandydaci spoza obszaru Gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

8. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

9. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, decyduje Dyrektor.

§ 4.

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin, miejsce składania przez rodziców deklaracji i wniosków oraz informację o miejscu udostępnienia regulaminu.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:

1) na stronie internetowej;

2) na tablicy ogłoszeń.

§ 5.

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku, w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica Kandydata.

6. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

5) oświadczenie rodzica o możliwości odroczenia dziecka od spełniania obowiązku szkolnego, potwierdzone w późniejszym czasie decyzją dyrektora szkoły;1)

6) oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu;

7) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, pkt. 2 - 4 są składane w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie
z art.76 a par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 – 4, mogą być składane także
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica Kandydata.

9. Oświadczenia wymagane w procesie rekrutacji, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

10. Przewodniczący Komisji może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

§ 6.

1. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w par. 3 ust. 1, niż ilość wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym,
w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.

3. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, uzgodnione z organem prowadzącym, o różnej wartości wyrażonej w punktach:

1) dzieci rodziców obojga pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym - 2 pkt.;

2) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja - 1 pkt.;

§ 7.

1. Rodzicom Kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego służy prawo odwołania się od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego oddziału przedszkolnego.

2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Od decyzji Dyrektora rodzicom przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

Skład i prace komisji

§ 8.

1. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzą:

1) Zastępca Dyrektora Szkoły – przewodniczący Komisji;

2) Nauczyciel Oddziału przedszkolnego – członek Komisji;

3) Przedstawiciel Rady Rodziców – członek Komisji.

3. Do zadań Komisji należy:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Oddziału przedszkolnego;

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału przedszkolnego z podaniem imienia i nazwiska kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;

3) umieszczenie na tablicy ogłoszeń list, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

4. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w oddziale przedszkolnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Terminy rekrutacji

§ 9.

1. W dniach od 20 lutego do 26 lutego rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2. Od 27 lutego do 25 marca rodzice składają wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

2. Od 26 – 28 marca trwają prace komisji.

3. 31 marca podaje się do publicznej wiadomości listy, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

4. Od 1 do 7 kwietnia – przyjmowanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Kandydata do oddziału przedszkolnego.

5. Od 8 do 12 kwietnia - sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia.

6. Od 13 – 19 kwietnia - przyjmowanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji.

7. Od 20 do 28 kwietnia - rozpatrywanie odwołań przez Dyrektora.

8. Od 29 kwietnia do 7 maja Dyrektor rozpatruje odwołania.

9. 8 maja Dyrektor informuje zainteresowanych Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zawada, 18.02.2014 r.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. o. Z. Strzałkowskiego
w Zawadzie

z dnia 18.02.2014r.


Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
w Zawadzie


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7).
2.    Statut Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego  w Zawadzie

§ 1
Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

- dzieci 7 letnie ( urodzone w roku 2007)
- dzieci 6 letnie ( urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.),
- na wniosek rodziców dzieci 6 letnie ( urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.).

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1).

Do wniosku dołącza się:
▪ odpis aktu urodzenia dziecka ( do wglądu)

3. O przyjęciu dziecka, w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 3 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 2

Zasady i kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku ( zał. Nr 2)

2.    W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

L.p. Kryterium
Liczba punktów
1 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w SP w Zawadzie. 2
2 Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie SP w Zawadzie. 2
3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki 2
4 Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tutejszej szkole. 5
5 Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy 1


3.    Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego  w Zawadzie decydują kryteria dodatkowe:

L.p. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 1
2 Niepełnosprawność kandydata 1
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
5 NiepełnosprawnośćWielodzietność rodziny kandydata rodzeństwa kandydata 1
6 Samotne wychowanie kandydata przez rodzica 14.    Spełnienie w/w. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie ( na druku wg wzoru – załącznik nr 3, patrz niżej i wybierz druk który dotyczy) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.


§ 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1.    Od 3 do 31 marca 2014 r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły.
2.    29 kwietnia 2014 r. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


§ 4
Zadania Komisji Rekrutacyjnej


1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy:
a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3.Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4.Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5.Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

6.Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 5
Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

§ 6
Rekrutacja uzupełniająca

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne


§ 7
Przepisy końcowe

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.


Załączniki, októrych mowa można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.30

 

Nowa strona
Nowa strona
Franciszkanie
Galeria zdjęć Wisła 2014


Sprawdzian 2015

Informacje o sprawdzianie w klasie 6 w roku 2015
Kliknij na obrazek
PG Zawada
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Losowa fotografia
Memoriał o. Zbigniewa Strzałkowskiego
XI Memoriał o. Z. Strzałkowskiego
Zawada

1 czerwca 2014

Kaufland
Black Red White
Hala Tuchowska
GS Gumniska
Westagroup
Malzbyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Reforma systemu oświaty